Dret bancari

Procediments d’execució provisional o definitiva de Sentències, Laudes i altres títols judicials o arbitrals.
Procediments derivats de la Llei Hipotecària.
Judicis canviaris.
Re -finançaments d’operacions creditícies.
Homologació judicial.
Contractes de factoring.
Procediments relatius a resolucions i/o nul·litat de contractes bancaris (swaps, participacions preferents, etc.).
Resolucions de contractes de Leasing.
Resolucions de contractes de renting.
Impugnació de clàusules abusives o tipus d’interès abusius. Execucions de garanties pignoratícies i avals personals.
Frau de creditors i insolvències punibles.
Accions de responsabilitat contra els administradors.