Dret immobiliari i construcció

COMPRA-VENDA D'IMMOBLES. 
Assessorament i gestió en adquisicions i ventes de tot tipus d’immobles. Dacions en pagament.
Contractes preparatoris (arres, opcions de compra, promeses, etc) o confirmatoris de les transaccions.
Leasing immobiliari.
Extinció, resolució i rescissió.
 
ARRENDAMENTS D'IMMOBLES.
Tot tipus de contractació en matèria d’arrendaments.
Arrendaments urbans de renta Antigua.
Arrendaments rústics. Altres arrendaments: d’indústria i sotmesos al Codi Civil.
 
DRETS SOBRE IMMOBLES.
Propietat.
Possessió.
Servituds i altres límits del domini.
Usdefruit.
Drets de superfície, sobre i subedificació.
Censos.
Concessions administratives.
 
CONSTRUCCIÓ.
Contracte de construcció.
Agents de l’edificació.
Promoció delegada.

APORTACIÓ SOLAR. 
Modalitats d’aportació de solar.
Protecció registral i possibles garanties extraregistrals.
 
HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA.
PROPIETAT HORITZONTAL.
COMPLEXES IMMOBILIARIS.
REGISTRE DE LA PROPIETAT.
CADASTRE IMMOBILIARI.