Processal Civil, Mercantil, Administratiu i Penal

Assessorament i intervenció en tot tipus de procediments judicials i en totes les seves jurisdiccions i instàncies, tant judicials (Tribunal Suprem, Tribunal Superior de Justícia, Audiències Provincials i Jutjats de Primera Instància i Instrucció) , com arbitrals. Entre altres:

CIVIL I MERCANTIL
Procediments de reclamació de quantitat (ordinaris, verbals i monitoris).
Procediments d’execució provisional o definitiva de Sentències, Laudes i altres títols judicials o arbitrals.
Procediments derivats de la Llei hipotecària.
Judicis Canviaris (Lletres de canvi, xecs i pagarés)
Procediments relatius ala divisió judicial de patrimonis i divisió de la cosa comú.
Procediments d’arrendaments (desnonaments per falta de pagament, o per finalització del termini pactat, reclamació de la possessió i altres accions arrendatàries).
Procediments relatius a resolucions i/o nul·litat de contractes civils o mercantils.
Consumidors i usuaris.
Procediments derivats de la Llei de Propietat Hortizontal.
Retractes.
Interdictes de retenir, recuperar i adquirir la possessió. Interdicte d’obra ruïnosa y d’obra nova.
Censos.
Reclamacions e defectes de la construcció o incompliments de contracte d’obra.
Litigis en matèria immobiliària.
Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.
Litigis en matèria mercantil i societària.
Accions de responsabilitat dels administradors.

ADMINISTRATIU
Procediments administratius. Intervenció en tot tipus de procediments administratius, redactant al·legacions, informes i Recursos administratius.
Procediments contenciosos-administratius. Direcció lletrada de recursos contenciosos-administratius en totes les àrees del Dret Administratiu.
Procediments de responsabilitat patrimonial. Assessorament i direcció lletrada en totes les instàncies jurisdiccionals, en expedients de protecció de la legalitat urbanística, i relatius a la denegació de llicències o a la imposició de sancions.

PENAL
Delictes socio-econòmics, així com danys, coaccions, etc
Procediments d’imprudència penal.