Urbanisme - Administratiu. Col·laboració especial

Planejament urbanístic.
Intervenció en tot tipus de procediment administratius d’elaboració de Planejament General i Derivat.
 
Desenvolupament econòmic i legal del Planejament.
Estudis de sostenibilitat econòmica i legal del Planejament.
Documentació econòmica-financera i legal per la viabilitat de les Propostes.
 
Gestió Urbanística.
Execució de Planejament Urbanístic en general i Gestió Urbanística en totes les seves modalitats.
Constitució i assessorament d’entitats urbanístiques (Juntes de Compensació i Cooperació).
Assessorament i impugnació d’instruments d’ordenació i gestió urbanística.
Projectes d’equidistribució (reparcel·lació, compensació, etc). Expropiació forçosa.
Assessorament i tramitació d’autoritzacions i llicències urbanístiques (obres, activitat, ocupació o funcionament).
Control i seguiments dels processos administratius de transformació urbanística.
 
Disciplina Urbanística.
Llicències Urbanístiques.
Deure de Conservació. Ordres d’execució i ruïna.
Règim sancionador.